Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez LAVINA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego beton555.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez LAVINA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
1. Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: Lavina Sp. z o.o. ul. Parowcowa 4B, 02-445 Warszawa.
2. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
4. Dostawca - oznacza firmę kurierską, z którą współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
5. Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
6. Klient - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8. Oferta – oznacza ofertę , której przedmiotem jest Usługa świadczona przez Sprzedawcę, przedstawiona przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, przesłanej Klientowi na skutek skierowania przez niego zapytania ofertowego.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.
12. Sprzedawca - oznacza LAVINA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (02-445), ul. Parowcowa 4B, NIP: 5223011204, REGON: 147005472, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000488737, o kapitale zakładowym w wysokości 25.000 złotych; e-mail: info@lavina-eu.com, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
13. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie beton555.com.
14. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
15. Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
16. Umowa - oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
17. Usługa - oznacza usługę przedstawianą przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy, tj. działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
§ 3 Rejestracja
1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych.
6. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 4 Zamówienia na Towary
1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
2. Klient może składać zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMAWIAM”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
5. Klient składający zamówienie za pośrednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej. Klient składa zamówienie przez telefon podając Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na Stronie Internetowej oraz ilość Towaru jaką chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu całości zamówienia Klient określa sposób Dostawy oraz formę płatności, a także wskazuje swój adres korespondencyjny oraz adres e-mail. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie łącznej wybranych Towarów oraz łącznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
6. Po zawarciu Umowy za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową.
7. Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa.
12. Przy dokonywaniu płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie.
Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.
§ 5 Płatności
1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny netto i brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) karta płatnicza lub przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności);
d) kartą płatniczą lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności PayU, z opcją odbioru osobistego w Biurze Sprzedawcy, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu z systemu PayU informacji o pozytywnym zakończeniu przeprowadzonej płatności) zaś Towar wydany zostanie w Biurze Sprzedawcy;
e) gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia).
3. Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.
4. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 6 Dostawa
1. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Europy.
2. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
3. W dniu wysłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
4. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
5. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym ustaleniu ze Sprzedawcą terminu odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
6. Sprzedawca dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
7. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 7 Zamówienia na Usługę odpłatną Wykonania próby
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługę odpłatną: Usługę Wykonania próby.
2. Usługa Wykonania próby polega na profesjonalnym wykonaniu przez Sprzedawcę fragmentu prac przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu (maszyny) w celu prezentacji możliwości maszyny lub prezentacji efektu końcowego dla Klienta, w miejscu wskazanym przez Klienta w trakcie zamawiania Usługi. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania Usługi, wskazany jest na Stronie Internetowej Sklepu oraz przedstawiony w Ofercie.
3. Klient może składać zamówienia na Usługę Wykonania próby w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
4. W celu złożenia zamówienia, którego przedmiotem jest Usługa Wykonania próby, Klient kieruje do Sprzedawcy zapytanie ofertowe za pośrednictwem wiadomości elektronicznej, bądź drogą telefoniczną. Klient w wiadomości kierowanej do Sprzedawcy podaje w szczególności: indywidualne oczekiwania co do zakresu, sposobu i terminu świadczenia Usługi.
5. Zwrotnie Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej zawierającą dane rejestrowe Sprzedawcy, wszystkie szczegóły Oferty, w tym między innymi cenę Usługi; możliwe formy oraz termin płatności; zakres Usługi i sposób jej realizacji; główne cechy świadczenia, będącego przedmiotem Oferty; termin spełnienia świadczenia; jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść w związku z Umową. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że w przypadku zawarcia przez niego Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga to za sobą obowiązek zapłaty.
Do wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w §7 ust. 5, dołączony jest Regulamin Sklepu Internetowego oraz Polityka Prywatności.
6. Na podstawie podanych informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając zwrotnie wiadomość elektroniczną, wskazując swoje dane teleadresowe i z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy, na warunkach określonych w Ofercie.
7. Sprzedawca na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 8 Diagnostyka i naprawa Towaru
Klient, któremu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji
1. Klient, któremu przysługują skuteczne uprawnienia z tytułu gwarancji, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, może zgłosić żądanie naprawy gwarancyjnej Towaru, będącego przedmiotem zgłoszonej reklamacji z tytułu gwarancji, wypełniając w tym celu dedykowany formularz zamieszczony na Stronie Internetowej Sklepu i przesyłając go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
2. Po przesłaniu formularza, o którym mowa powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem na podany przez niego numer telefonu, bądź na podany przez niego adres poczty elektronicznej, celem dokonania wstępnej diagnozy zgłoszonych usterek oraz ustalenia dogodnego dla Klienta sposobu i terminu dostarczenia do Sprzedawcy Towaru, będącego przedmiotem zgłoszonej reklamacji z tytułu gwarancji.
3. Dostarczenie reklamowanego Towaru do Sprzedawcy, jego diagnostyka i usunięcie wady (naprawa), jak również odesłanie za pośrednictwem kuriera naprawionego Towaru do Klienta, następuje na koszt Sprzedawcy.
§ 9 Diagnostyka i naprawa Towaru
Klient, któremu nie przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji
1. Klient, któremu nie przysługują skuteczne uprawnienia z tytułu gwarancji, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, może złożyć zamówienie na nieodpłatną usługę diagnostyki Towaru wraz z odpłatną usługą odebrania sprzętu od Klienta oraz dostarczeniem sprzętu Klientowi, z jednoczesnym zgłoszeniem zapytania w przedmiocie ewentualnej naprawy sprzętu.
2. Klient może składać zamówienia na nieodpłatną usługę diagnostyki Towaru, z jednoczesnym zgłoszeniem zapytania w przedmiocie ewentualnej naprawy Towaru w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. W celu skorzystania z usług, o których mowa w §9 ust. 1, Klient wypełnia dedykowany formularz i przesyła go drogą elektroniczną do Sprzedawcy, poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za odebranie Towaru od Klienta oraz zwrotnego dostarczenia Towaru Klientowi, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
4. Po przesłaniu formularza, o którym mowa powyżej, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem na podany przez niego numer telefonu, bądź na podany przez niego adres poczty elektronicznej, celem dokonania wstępnej diagnozy zgłoszonych usterek oraz ustalenia sposobu i terminu dostarczenia do Sprzedawcy Towaru, będącego przedmiotem zgłoszenia. Dostarczenie Towaru do Sprzedawcy oraz jego odesłanie do Klienta, następuje na koszt Klienta, o czym Klient jest każdorazowo informowany.
5. Po wykonaniu diagnostyki sprzętu przez Sprzedawcę, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany w formularzu, która zawiera Ofertę Sprzedawcy zawarcia umowy o świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta usługi odpłatnej Naprawa sprzętu, sporządzoną w oparciu o ustalony w trakcie diagnostyki stan sprzętu, a także informacje podane w formularzu przez Klienta. Klient za pośrednictwem ww. wiadomości przesłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej, otrzymuje informację o danych rejestrowych Sprzedawcy, terminie wykonania usługi oraz informacje o zakresie usługi odpłatnej, a także o cenie usługi odpłatnej, możliwych formach płatności, jak również informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy o świadczenie usługi Naprawy sprzętu. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy o świadczenie usługi Naprawa sprzętu za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może przyjąć Ofertę Sprzedawcy na usługę odpłatną, przesyłając zwrotną wiadomość do Sprzedawcy i z tym momentem zostaje zawarta pomiędzy stronami Umowa o świadczenie usługi Naprawa sprzętu.
6. Sprzedawca na życzenie Klienta przesyła przy pomocy poczty elektronicznej, na adres elektroniczny podany przez Klienta w trakcie zamawiania usługi, fakturę obejmującą zamówione usługi odpłatne. Faktura dostarczana jest przy pomocy poczty elektronicznej w formie pliku elektronicznego w formacie PDF. W celu otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat Reader, który można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
§ 10 Rękojmia
1. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami.
2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres info@lavina-eu.com. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
§ 11 Gwarancja
1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez Sprzedawcę, producenta Towaru bądź dystrybutora.
2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia, treści i warunków gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.
§ 12 Usługi nieodpłatne
1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Klienta;
d) Zapytaj o produkt.
2. Usługi wskazane w §12 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
10. Usługa Zapytaj o produkt, polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
11. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Zapytaj o produkt, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
12. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiającego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też śledzenia stanu realizacji zamówień oraz historii zamówień już zrealizowanych.
13. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta Klienta, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
14. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
§ 13 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.
§ 14 Rozwiązanie umowy o świadczenie nieodpłatnej usługi drogą elektroniczną
1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie nieodpłatnych usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.
§ 15 Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą jest prawo polskie, a sądem właściwym sąd ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami Regulaminu.
5. Umowy ze Sprzedawcą zawierane są w języku polskim.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 r.